• Officer «Gomez Exposito Jose Luis»

  • Last update: Feb. 13, 2020

    Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Positions in companies
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Manc. Abengoa Energia SA 10/08/2018 Current
Show former positions
Former positions
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Sol. Abengoa Energia SA 22/11/2017 13/02/2020
Apo.Man.Soli Abengoa Energia SA 05/02/2018 13/02/2020
Apo.Man.Soli Abengoa Energia SA 29/03/2017 13/02/2020
Apo.Sol. Abener Energia SA 22/11/2017 13/02/2020
Apo.Man.Soli Abener Energia SA 30/12/2016 13/02/2020
Apo.Man.Soli Abener Energia SA 07/02/2018 13/02/2020
Apo.Man.Soli Abeinsa Epc SA 30/12/2016 12/02/2020
Apo.Man.Soli Abeinsa Epc SA 06/02/2018 12/02/2020
Apo.Man.Soli Abeinsa Business Development SA 07/02/2018 12/02/2020
Apo.Man.Soli Abeinsa Engineering SL 23/02/2018 28/08/2019
Apo.Sol. Abener Energia SA 13/09/2013 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 13/09/2013 20/08/2018
Apo.Man.Soli Abener Energia SA 28/03/2016 20/08/2018
Apo.Man.Soli Teyma Gestion De Contratos De Construccion E Ingenieria SA 02/02/2018 24/07/2018
Apo.Man.Soli Teyma Gestion De Contratos De Construccion E Ingenieria SA 30/12/2016 24/07/2018
Apo.Sol. Abeinsa Epc SA 20/06/2016 06/11/2017
Apo.Sol. Abener Energia SA 18/04/2012 21/05/2014
Apoderado Abener Energia SA 21/12/2010 18/04/2012
Apoderado Abeinsa Engineering SL Unknown 23/12/2010
Apo.Manc. Abeinsa Engineering SL Unknown 23/12/2010

|List of filings

Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Gomez Exposito Jose Luis .

13

Feb 2020

Revocaciones


On 13/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 82262 of 2020
Registry data: T 6419 , F 102, S 8, H SE 86615, I/A 31

13

Feb 2020

Revocaciones


On 13/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 82192 of 2020
Registry data: T 6573 , F 131, S 8, H SE 20734, I/A 133

12

Feb 2020

Revocaciones


On 12/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 82171 of 2020
Registry data: T 6694 , F 29, S 8, H SE 95178, I/A 29

12

Feb 2020

Revocaciones


On 12/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:


Announcement 82152 of 2020
Registry data: T 6421 , F 111, S 8, H SE 92056, I/A 38

28

Aug 2019

Revocaciones


On 28/08/2019 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 383681 of 2019
Registry data: T 6206 , F 69, S 8, H SE 78907, I/A 30

20

Aug 2018

Revocaciones


On 20/08/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Man.Soli Santiago Jover Jose Ignacio
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Sol. Pastor Gaitan Jose Luis
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Manc. Maccio Diz Leonardo Bruno
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Luengo Merino Luis
Apo.Man.Soli Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Igarzabal Ruiz Alejandro
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Manc. Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Manc. Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jaime Ignacio
Apo.Man.Soli Funcasta Daniel Emilio
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Fernandez Blanco Fernandez Granada
Apo.Manc. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Man.Soli Duran Mezzottoni Santiago
Apo.Sol. Dodera Uslenghi Hernan
Apo.Sol. Dean Garcia Adamez Maria Teresa
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Manc. Cano Perez Diego Luis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Sol. Caballero Ordoñez Rosario
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apoderado Bobadilla Ruiz Saul
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Manc. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Manc. Abaurre Llorente Ricardo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 351910 of 2018
Registry data: T 6573 , F 126, S 8, H SE 20734, I/A 126

10

Aug 2018

Nombramientos


On 10/08/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 345270 of 2018
Registry data: T 6348 , F 104, S 8, H SE 86615, I/A 23

24

Jul 2018

Revocaciones


On 24/07/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:


Announcement 317255 of 2018
Registry data: T 6421 , F 73, S 8, H SE 78337, I/A 46

23

Feb 2018

Nombramientos


On 23/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Rodriguez Ramos Pedro Francisco
Apo.Sol. Mihura Carrion Maria Del Mar
Apo.Man.Soli Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Man.Soli Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Man.Soli Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Man.Soli Gamero Moreno Fernando
Apo.Man.Soli Franco Izquierdo Antonio
Apo.Man.Soli Ferrera Saldaña Florencio
Apo.Man.Soli Esteruelas Aguirre Maria Jose

Announcement 102233 of 2018
Registry data: T 6206 , F 62, S 8, H SE 78907, I/A 24

07

Feb 2018

Nombramientos


On 07/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Rodriguez Ramos Pedro Francisco
Apo.Sol. Mihura Carrion Maria Del Mar
Apo.Man.Soli Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Man.Soli Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Man.Soli Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Man.Soli Gamero Moreno Fernando
Apo.Man.Soli Franco Izquierdo Antonio
Apo.Man.Soli Ferrera Saldaña Florencio
Apo.Man.Soli Esteruelas Aguirre Maria Jose

Announcement 73615 of 2018
Registry data: T 6191 , F 112, S 8, H SE 20734, I/A 123

07

Feb 2018

Nombramientos


On 07/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Mihura Carrion Maria Del Mar
Apo.Man.Soli Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Man.Soli Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Man.Soli Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Man.Soli Gamero Moreno Fernando
Apo.Man.Soli Franco Izquierdo Antonio
Apo.Man.Soli Ferrera Saldaña Florencio
Apo.Man.Soli Esteruelas Aguirre Maria Jose

Announcement 73601 of 2018
Registry data: T 5859 , F 212, S 8, H SE 95178, I/A 22

05

Feb 2018

Nombramientos


On 05/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Rodriguez Ramos Pedro Francisco
Apo.Sol. Mihura Carrion Maria Del Mar
Apo.Man.Soli Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Man.Soli Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Man.Soli Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Man.Soli Gamero Moreno Fernando
Apo.Man.Soli Franco Izquierdo Antonio
Apo.Man.Soli Ferrera Saldaña Florencio
Apo.Man.Soli Esteruelas Aguirre Maria Jose

Announcement 73508 of 2018
Registry data: T 6348 , F 101, S 8, H SE 86615, I/A 22

02

Feb 2018

Nombramientos


On 02/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Rodriguez Ramos Pedro Francisco
Apo.Sol. Mihura Carrion Maria Del Mar
Apo.Man.Soli Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Man.Soli Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Man.Soli Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Man.Soli Gamero Moreno Fernando
Apo.Man.Soli Franco Izquierdo Antonio
Apo.Man.Soli Ferrera Saldaña Florencio
Apo.Man.Soli Esteruelas Aguirre Maria Jose

Announcement 73479 of 2018
Registry data: T 6421 , F 71, S 8, H SE 78337, I/A 45

06

Feb 2018

Nombramientos


On 06/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Rodriguez Ramos Pedro Francisco
Apo.Sol. Mihura Carrion Maria Del Mar
Apo.Man.Soli Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Man.Soli Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Man.Soli Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Man.Soli Gamero Moreno Fernando
Apo.Man.Soli Franco Izquierdo Antonio
Apo.Man.Soli Ferrera Saldaña Florencio
Apo.Man.Soli Esteruelas Aguirre Maria Jose

Announcement 73436 of 2018
Registry data: T 6421 , F 104, S 8, H SE 92056, I/A 28

22

Nov 2017

Nombramientos


On 22/11/2017 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 480879 of 2017
Registry data: T 6191 , F 110, S 8, H SE 20734, I/A 120

22

Nov 2017

Nombramientos


On 22/11/2017 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 480877 of 2017
Registry data: T 6348 , F 99, S 8, H SE 86615, I/A 20 1

06

Nov 2017

Revocaciones


On 06/11/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:


Announcement 450982 of 2017
Registry data: T 6421 , F 103, S 8, H SE 92056, I/A 26

29

Mar 2017

Nombramientos


On 29/03/2017 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 155812 of 2017
Registry data: T 6348 , F 94, S 8, H SE 86615, I/A 18

30

Dec 2016

Nombramientos


On 30/12/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 12876 of 2017
Registry data: T 6191 , F 105, S 8, H SE 20734, I/A 117

30

Dec 2016

Nombramientos


On 30/12/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 12861 of 2017
Registry data: T 5837 , F 139, S 8, H SE 92056, I/A 23

|services

API - Data integration

We provide you with an API that makes it possible to integrate commercial data into your own processes. Find out more.

  • Subscribe to our newsletter

Librebor.me uses cookies to give you the best browsing experience. If you continue browsing we understand that you accept our cookies policy.